FAQ

FAQ

FAQ

Har du spørgsmål til megaprojekterne? Find svar her.

Konceptet

 • +

  Hvad er et megaprojekt?

  Et megaprojekt består af et antal semesterprojekter, der ud fra en inddeling i udfordringer og fokusområder sammen udgør en besvarelse på en overordnet, samfundsmæssig problemstilling relateret til bæredygtighed. Megaprojektet er et paraplyprojekt der besvares i den samlede enhed af semesterprojekter.  

  Megaprojekterne er tværfaglige. Det betyder, at de grupper der deltager i et megaprojekt kommer til at sparre og samarbejde med grupper fra andre studier. Dette sker i en klynge der består af op til fem grupper. De deltagende grupper udarbejder stadig deres semesterprojekt som foreskrevet i studieordning og semesterbeskrivelse, men får sideløbende sparring, input og inspiration fra de andre deltagende grupper.  

  Klik her for at læse mere om hvad et megaprojekt er. 

  Klik her for at lære mere om hvad du som studerende kan forvente.

 • +

  Hvad er en klynge?

  En klynge udgøres af flere studentergrupper. Der skal minimum være 2 grupper for at en klynge kan oprettes og der kan max være 5 grupper i en klynge. En klynge består af grupper der alle arbejder på den samme udfordring. En udfordring kan have op til flere klynger. Grupperne i en klynge kommer typisk fra flere forskellige studier og semestre.  

 • +

  Hvad er deliverables?

  Deliverables, eller delafleveringer, er løbende statusser på arbejdet på jeres semesterprojekt. De har til formål at orientere de andre grupper i klyngen om, hvad I arbejder med, hvilke input I godt kunne tænke jer og hvad I kan bidrage med til de andre grupper. Deliverables skal give et udgangspunkt på for det tværfaglige samarbejde grupperne imellem.  

  I løbet af semestret er der fire deliverables. Den første er tilmelding og projektforslag, den anden er en status og grundlaget for midterm seminaret, den tredje er opsamling på seminaret og den fjerde er jeres resultater og udgangspunktet for end-term og fælles afleveringen. En deliverable fylder typisk mellem 1-3 sider.  

  Deliverables skal ikke afleveres som sådan, men deles i klyngerummet på MS Teams så hele klyngen kan tilgå dem.

  Se deadlines for deliverables her. 

 • +

  Hvad er et opstartsseminar

  Opstarts seminaret er placeret inden for 14 dage efter I har afleveret jeres projektforslag. 

  Seminaret foregår inden for jeres nyligt tildelte klynge og har til formål at give jer indblik i hvilke andre fagligheder der er i klyngen, hvilke specifikke problemstillinger de forskellige grupper hver især undersøger og hvilke interessante perspektiver I kan bidrage til hinanden med. 

  Klyngerne er selv ansvarlige for at arrangere seminaret. Hver klynge har et klyngerum på Microsoft Teams hvor de kan koordinere, dele filer og udveksle information. Vi opfordrer desuden til, at klyngerne også mødes og bruger hinanden til sparring ud over de tre fastlagte seminarer.

  Opstartsseminaret har en deadline for afholdelse. Denne skal forstås som det seneste tidspunkt seminaret kan afholdes. Det må således gerne afholdes før. Information om seminaret og dets indhold gives i klyngerummene på MS Teams.  

   

 • +

  Hvad er et midtvejs seminar?

  Midtvejsseminaret er anden gang der stilles krav om at grupperne i klyngerne mødes. Midtvejsseminaret er et sparringsmøde, hvor grupperne i samme klynge mødes og udveksler ideer, muligheder og perspektiver.  

  Klyngerne er selv ansvarlige for at arrangere seminaret. Hver klynge har et klyngerum på Microsoft Teams hvor de kan koordinere, dele filer og udveksle information. Vi opfordrer desuden til, at klyngerne også mødes og bruger hinanden til sparring ud over midterm seminaret.  

  Midtvejdsseminaret har en deadline for afholdelse. Denne skal forstås som det seneste tidspunkt seminaret kan afholdes. Det må således gerne afholdes før. Information om seminaret og dets indhold gives i klyngerummene på MS Teams.  
   

 • +

  Hvad er et afsluttende seminar?

  Det afsluttende seminar (end-term) er den sidste gang grupperne i en klynge mødes. Seminaret er en opsamling og sammenfatning af de forskellige gruppers resultater. Det udgør desuden grundlaget for klyngens fælles aflevering, der skal sammenfatte klynges bidrag til udfordringen.  

  Klyngerne er selv ansvarlige for at arrangere seminaret. Hver klynge har et klyngerum på Microsoft Teams hvor de kan koordinere, dele filer og udveksle information. Vi opfordrer desuden til, at klyngerne også mødes og bruger hinanden til sparring løbende. 

  Det afsluttende seminar har en deadline for afholdelse. Denne skal forstås som det seneste tidspunkt seminaret kan afholdes. Det må således gerne afholdes før. Information om seminaret og dets indhold gives i klyngerummene på MS Teams.

 • +

  Hvad er megaprojektkonferencen?

  Megaprojektkonferencen afholdes to gange årligt – i februar og september. Konferencen har for det første til formål at give en status på de igangværende megaprojekter og præsentere resultater. For det andet er konferencen også startskuddet til det næste semester og de muligheder megaprojekterne byder på. Derudover overrækkes der også diplomer studerende der har bidraget til megaprojekterne.

 • +

  Hvem kan deltage?

  Det kan alle studerende. Uanset uddannelse og semester - ja sågar universitet. 

  Megaprojekterne er åbne for deltagelse for alle studier og alle semestre på AAU. Der er også mulighed for at studerende fra andre universiteter kan deltage. 

  På AAU er vi glade for gruppearbejde. Dette afspejles også i megaprojekterne, hvor deltagelse typisk sker i grupper. Du er dog stadig meget velkommen til at deltage, hvis du skriver projekt alene. 

  Alle semestre er velkomne, men vi anbefaler dog ikke at 1. semesters studerende deltager. Dette skyldes at studerende på 1. semester kan have svært ved at koble yderligere på deres semesterprojekter når dette laves for første gang.  

 • +

  Hvilke deadlines er der?

  Der er forskellige deadlines i et megaprojekt. Der er fire delafleveringer (deliverables), to seminarer, en fælles aflevering og megaprojektkonferencen.

  Du kan finde en oversigt over de forskellige deadlines her. 
   

 • +

  Hvornår starter megaprojekter?

  Opstarten af megaprojekterne er placeret ca. en måned efter semesterstart.  

 • +

  Hvem samarbejder vi med i megaprojekterne?

  I samarbejder med de andre grupper i jeres klynge og evt. eksterne samarbejdspartnere som fx offentlige eller private organisationer.  

  Grupperne i jeres klynge kan komme fra et hvilket som helst studie og fra et vilkårligt semester. Dvs. at en 10. semesters studerende der skriver speciale kan komme i klynge og samarbejde med en gruppe bachelorstuderende på fx 4. semester. Alle semestre er velkomne til at deltage, selvom vi ikke anbefaler at studerende på 1. semester deltager.

 • +

  Hvordan arbejder vi tværfagligt i Megaprojekterne?

  Megaprojekterne er tværfaglige. Det betyder, at de grupper der deltager i et megaprojekt kommer til at sparre og samarbejde med grupper fra andre studier. De deltagende grupper udarbejder stadig deres semesterprojekt som foreskrevet i studieordning og semesterbeskrivelse, men får sideløbende sparrig, input og inspiration fra de andre deltagende grupper.  

  De grupper der samarbejder er grupperne der har valgt den samme udfordring. De inddeles i klynger med op til fem grupper i hver, og det er i disse klynger der sparres, udveksles ideer og viden.  

  Det tværfaglige samarbejde udmønter sig primært i de deliverables er deles i den enkelte klynge, midterm og end-term seminarerne og i det løbende samarbejde og den vidensdeling der foregår i klyngerummet på  MS Teams. 

 • +

  Hvor meget ekstra arbejde ligger der i megaprojekterne?

  Ca. 30 timer. Det er den tid I skal sætte af til at inkorporere jeres semesterprojekt i et megaprojekt. Omkring halvdelen af timerne bruges på et online kursus i de 17 verdensmål (SDG kursus) og resten af timerne er fordelt på at udarbejde deliverables og deltage i de tre seminarer.  

Om deltagelse

 • +

  Hvad får jeg ud af at være med i et megaprojekt?

  Som deltager i et megaprojekt tilføjer du et ekstra lag til dit semesterprojekt. Foruden at lave dit semesterprojekt helt som du plejer, får du også i megaprojektet kompetencer inden for tværfagligt samarbejde, projektledelse og bæredygtighed. Du er desuden med til at bidrage til fremtidens problemløsning hvor bæredygtighed, tværfaglighed og silonedbrydning er essentielt.  

  For din deltagelse modtager du et diplom du kan vedlægge dit eksamensbevis. 

 • +

  Hvor mange ECTS-point får jeg for at deltage?

  Ingen. Arbejdet på megaprojekterne er ekstracurriculært og du vil derfor ikke få yderligere ECTS-points. Til gengæld får du et særegent tværfagligt udbytte som ikke tilbydes andre stedet på universitetet. Derudover tildeles deltagere i megaprojektet et officielt diplom, der udgør AAU’s eneste officielle bæredygtighedscertificering.

 • +

  Hvad skal mit semesterprojekt indeholde når det er med i et megaprojekt?

  Dit semesterprojekt ændres ikke af at du er med i et megaprojekt. Der er derfor de helt samme krav til indhold i dit semesterprojekt som du er vant til og som står beskrevet i din semesterbeskrivelse.  

  Aftal gerne med din vejleder hvordan din deltagelse i megaprojekterne kan bruges i semesterprojektet.  

   

 • +

  Kan jeg deltage uden en gruppe?

  Ja. I så fald deltager du som enmandsgruppe. 

 • +

  Hvad er min vejleders rolle i megaprojekterne?

  Jeres vejleders rolle er præcis som I kender den fra almindelige semesterprojekter. Vejlederen er således ikke forpligtet til at deltage i megaprojektaktiviteter eller vejlede på baggrund heraf. Vi opfordrer dog meget til at vejledere deltager alligevel.  

 • +

  Deadline for indsendelse af projektforslag ligger før vi har fået en vejleder. Hvad gør vi?

  Da megaprojekterne går på tværs af hele universitetet er det forsøgt at placere deadlines og arrangementer så hensigtsmæssigt som muligt på tværs af fakulteter. For nogle fakulteter er opstarten af megaprojekterne placeret sent i forhold til projektstart, mens den for andre er placeret tidligt.  

  Det er op til de studerende at efterleve deadlines og tilpasse deres planlægning efter megaprojektets deadlines. Derfor kan studerende også være nødsagede til at aflevere deliverable 1 (projektbeskrivelse) før gruppen er tilknyttet en vejleder. Det er i denne forbindelse vigtigt at nævne, at deliverable 1 ikke er en udtømmende beskrivelse og problemformulering for projektet. Det skal i stedet ses som en tilkendegivelse af interesse og dermed være en beskrivelse af, hvad gruppen er interesseret i at arbejde med inden for rammerne af udfordringen. Projektet kan selvfølgelig ændre sig løbende over semestret. 

  Studerende skal derfor blot gå i gang med deliverable 1 og udfylde den så godt de kan.

 • +

  Hvem skal jeg henvende mig til med spørgsmål undervejs?

  Alt efter hvad dit spørgsmål drejer sig om, har du forskellige muligheder. 

  Faglig koordinator 

  Det er altid en god idé at starte hos den faglige koordinator for det megaprojekt du deltager i eller er interesseret i. Den faglige koordinator kan både svare på faglige og praktiske spørgsmål om megaprojektet 
   

  Udfordringsstilleren 

  Udfordringsstilleren har faglig viden om den problematik udfordringen handler om. Du skal derfor kontakte udfordringsstilleren hvis du har specifikke faglige spørgsmål til udfordringen.  
   

  Din vejleder 

  Spørgsmål der handler om dit eget semesterprojekt skal du spørge din vejleder.  


  Projektlederen for megaprojekter 

  Har du spørgsmål til det overordnede megaprojektkoncept kan du kontakte projektleder Katrine Bjerg.

Til vejledere

 • +

  Hvilke krav er der til de studerende i forbindelse med megaprojekterne?

  Der stilles krav om at de studerende der deltager i megaprojekterne:

  • Udfylder alle fire deliverables og deltager i udarbejdelsen af en fælles plakat til sidst i forløbet
  • Deltager i alle tre seminarer
  • Gennemfører SDG-kurset

  Læs mere om de forskellige komponenter i forløbet her.

  Der afholdes ikke særskilt eksamen for megaprojekterne, og leves der op til de ovenstående krav, modtager alle deltagende studerende et megaprojektdiplom, der også gør det ud for AAU's bæredygtighedscertificering. 

   

 • +

  Hvilke krav er der til vejledere for studerende der deltager i et megaprojekt?

  Kravene er helt de samme som vanligt i forbindelse med et semesterprojekt. Det vil sige at der ikke stilles yderligere krav i forbindelse med megaprojektet. 

  Vi opfordrer dog alligevel vejledere til at deltage i megaprojektets aktiviteter i videst mulig udstrækning. Det vil sige deltage, så vidt muligt, i:

  • opstartsseminar
  • midtvejsseminar
  • afsluttende seminar
  • megaprojektkonferencen

  Dette er imidlertid op til den enkelte vejleder om denne har mulighed for det. 

   

 • +

  Hvor meget ekstra tid skal der bruges på at være vejleder for en gruppe der deltager i et megaprojekt?

  Det er op til den enkelte vejleder. Udgangspunktet er den tid der ellers ville blive brugt. Det er derudover den enkelte vejleders valg om megaprojektaktiviterne skal indgå i vejledningen, om disse aktiviteter er ekstra tid eller om vejlederen slet ikke vil deltage. 

 • +

  Hvordan kan jeg hjælpe mine studerende til at komme med i et megaprojekt?

  Det kan du gøre på flere måder: 

  • Opfordr studerende til at deltage, og informer dem om muligheden for at deltage
  • Lav specifikke projektforslag til de studerende, som passer ind i en eller flere udfordringer under megaprojekterne
  • Vær opmærksom på megaprojekternes muligheder og nævn muligheden for deltagelse til studerende med relevante problemstillinger i deres projekter
  • Tag evt. udgangspunkt i megaprojekternes muligheder når semestertemaer tilrettelægges.

  Det er op til den enkelte vejleder at vælge hvordan de bedst ser muligheder for at inkorporere megaprojekterne for deres studerende.

 • +

  Hvordan vurderes deltagelse i megaprojekterne?

  Studerende skal være aktive deltagere i megaprojektforløbet og gennemføre SDG-kurset med et vist antal korrekte svar, for at gennemføre deltagelsen i megaprojektet.

  AAU Megaprojekter indeholder ingen eksamination og fremgår ikke på eksamensbeviset. Deltagelse i megaprojekterne honoreres i stedet med et særligt diplom som også udgør AAU’s bæredygtighedscertificering for studerende.

  Det er op til den enkelte vejleder og de studerende hvorvidt deltagelsen i megaprojekterne skal indgå i semesterprojekteksamen.