AAU logo

Til institutter

Til institutter - igangsæt et megaprojekt

Megaprojekt billede

For at igangsætte et megaprojekt er der visse forhold, der skal være på plads. Megaprojekter på AAU er et koncept med faste rammer, der skal opfyldes før det enkelte megaprojekt kan igangsættes. Rammerne er der for at sikre en god forankring af de enkelte megaprojekter, sikre tværfaglighed og inddragelse af de 17 verdensmål.

Megaprojektets overordnede struktur består af tre niveauer.

Figur som illustrerer megaprojektets struktur.

Megaprojekter

På øverste niveau er megaprojektet. Dette niveau udgør titel for megaprojektet og overordnet beskrivelse. Megaprojektet skal fungere som overordnet paraply. Det er denne titel arbejdet på megaprojekterne i fællesskab søger at adressere. 

Et megaprojekt skal:

 • I sin titel og overordnede beskrivelse være bred nok til, at være relevant for minimum fire forskellige fakulteter
 • Være forankret ved et specifikt institut (værtsinstitut), der skal stille en faglig koordinator til rådighed for projektet
 • Have op til tre klart definerede fokusområder


FokusområdeR

Fokusområderne er en inddeling i temaer af det enkelte megaprojekt. Fokusområderne skal fungere som pejlemærker for de udfordringer, der efterfølgende stilles.

 • Der kan være max tre fokusområder i et megaprojekt
 • Fokusområderne skal være relevante for minimum tre fakulteter, og disse skal være både våde (TECH, engineering, sundhedsvidenskab) og tørre (humaniora og samfundsvidenskab)
 • Hvert fokusområde skal relateres til de 17 verdensmål med begrundelse. Hertil kan SDSN’s SDG impact assessment tool benyttes
 • Hvert fokusområde skal være tilstrækkeligt bredt til at kunne indeholde forskelligartede udfordringer
   

Udfordring

Udfordringerne er udgangspunktet for de studerendes semesterprojekter. Udfordringerne er en konkretisering af fokusområderne og skal adressere et specifikt område eller problemstilling, der kan udarbejdes flere forskellige projekter til.

 • Der kan maks. være to udfordringer til et fokusområde
 • Udfordringerne skal være relevante for og kvalificeres af minimum ét andet fakultet end udfordringsstillers
 • Udfordringer stilles af forskere på AAU, men kan godt være eksterne samarbejder
 • Udfordringen skal relateres til de 17 verdensmål med begrundelse. Hertil benyttes SDSN’s SDG impact assessment tool
 • Udfordringer skal have en ”ejer”, som deltager i megaprojektkonferencen og kan svare på spørgsmål. Forskere, der bidrager med kvalificering af udfordringen, bliver medstillere
 • Forslag til udfordringer skal være indsendt senest 1. maj/november
 • Rammerne for de enkelte udfordringer er meget vide - kun fantasien sætter grænser for, hvad en udfordring skal indeholde

Læs mere om at stille en udfordring

Det tager tid at få et megaprojekt på benene, og der skal derfor sættes op til et år af til udvikling og definering af megaprojektet, den organisatoriske forankring, samarbejdspartnere og rettidighed i forhold til deadlines.

Er I interesserede i at starte et megaprojekt, kontaktes projektleder for megaprojekterne Katrine Eckhardt Bjerg.
 

EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE

Det er et mål for megaprojekterne at bygge bro mellem studerende, virkeligheden og verdensmålene. Det forpligter i forhold til, at få eksterne samarbejdspartere med i megaprojekterne. Derfor er det også et krav, at der i et megaprojekt, foreligger en samarbejdsaftale. Det er op til værtsinstituttet i samarbejde med projektlederen for megaprojekterne at afgøre, hvordan de(n) eksterne samarbejdsparter(e) skal integreres i megaprojektet.

Alt efter hvordan det enkelte megaprojekt er opbygget, kan det variere, hvordan megaprojektet bedst imødekommer eksterne samarbejdspartnere. Fælles er dog, at opbygningen af megaprojektet skal have sit afsæt i en eller flere samarbejdspartneres ønsker. Hvorvidt det er gennem det overordnede opdrag for megaprojektet, eller ved, at fokusområder har egne eksterne samarbejdsparter, er afhængigt af, hvad der passer bedst til megaprojektet.

Enhver samarbejdspartner forpligter sig i samarbejdsaftalen til, at:

 • Forholde sig til FNs verdensmål i relation til megaprojektet
 • Deltage i relevante møder
 • Stille information og relevante dokumenter til rådighed for de studerende
 • I et aftalt omfang være tilgængelig for de studerende i løbet af semestret

Eksterne samarbejdspartnere er desuden altid velkomne til at deltage i midtvejs- og afsluttende seminarer.
 

TIDSLINJE

Når et megaprojekt kører, er der et fåtal af opgaver, der skal varetages. Det drejer sig primært om de tilfælde, hvor udfordringer skal oprettes, tilpasses eller ændres, forberedelse til megaprojektkonferencen i begyndelsen af hvert semester, og en mindre evaluering af semestret ved dets afslutning. Derudover består opgaverne primært af samarbejdsmøder med ekstern(e) part(er), arbejdsgruppemøder, ad hoc-opgaver og hjælp til de studerende.

Figur som illustrerer tidslinje.

PROJEKTTIDSLINJE

Da de forskellige fakulteter ikke følger den samme tidsramme for projekter, er det vigtigt at være opmærksom på tilpasningen af de enkelte semesterprojekter til megaprojekternes struktur.

De deadlines de studerende skal leve op til, er placeret så de forskellige studieordninger og tidsrammer kan adapteres. Det betyder, at afleveringstidspunkterne kan ligge uhensigtsmæssigt enten tidligt eller sent i projektudarbejdelsen, men det er gjort for at kunne favne bredest muligt.

Strukturen i megaprojekterne stiller i særdeleshed krav til de studerende på studier, hvor projektarbejdet igangsættes efter semestrets første måned. I de tilfælde er de studerende nødt til selvstændigt at danne grupper og udarbejde projektforslag for at være med i megaprojekterne. Der kan være individuelle løsninger på dette på studier eller institutter, men som udgangspunkt er det de studerendes ansvar at efterleve deadlines.

Tilsvarende kan de studerende, der påbegynder projektarbejdet fra semestrets første dag, opleve, at deadlines ligger sent i forløbet. Det er en nødvendighed, da det er forudsætningen for at lave de tværfaglige samarbejder i megaprojekterne. De studerende er i høj grad selv styrende for deres aftaler og kan derfor selv tilpasse datoerne i de enkelte udfordringsnetværk.

 

NØGLEPERSONER